[Crazy Stupid Journeys] Sec 5: Nghệ An – Nhà (Phần 1)

“Đi đến cùng trời cuối đất, nhà vẫn là nơi chân muốn dừng tim muốn thổn thức” Là một đứa…