Xem phim gì vào “mùa dâu rụng”?

Cứ mỗi độ đều đặn một lần một tháng, dâu tây dâu ta dâu trăm bề tứ phía thay nhau…