Học ngoại ngữ bằng Bullet Journal như thế nào?

Đầu tiên để bắt đầu, thì mình phải cảnh báo trước với các bạn là đây không phải cẩm nang…