Cách ghi chép Bullet Journal hiệu quả

Hồi mới 12 tuổi, bất cứ khi nào bố tôi muốn tôi làm điều gì đó cho ông, như gửi…